Skip to content

Privacy beleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de BVBA “DE KEYZER” (hierna genoemd “DE KEYZER”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.
 
Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing (i) op onze website https://www.dekeyzer.be en het portaal (hierna genoemd de “Website”), (ii) bij het bezoeken van een vestiging, (iii) bij een bezoek van één van onze medewerkers (iv) alle andere (commerciële) relaties tussen DE KEYZER en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die DE KEYZER verzamelt, alsook over de wijze waarop DE KEYZER deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

DE KEYZER wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, zoals maar niet beperkt tot (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.”
 
Het beroep doen op de diensten van DE KEYZER, het aankopen van producten, het bezoeken van de Website (incl. inloggen) en enige communicatie met DE KEYZER, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop DE KEYZER uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.
 
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van DE KEYZER.
 
Soorten persoonsgegevens

DE KEYZER kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres (straat, nummer, postcode, gemeente en land)
 • Aanspreektitel
 • Taal
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Emailadres
 • Accountnaam
 • Klantnummer
 • Camerabeelden
 • Foto’s
 • IP-adres
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het afspraak- of contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan DE KEYZER (bv. tijdens correspondentie)


DE KEYZER verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal DE KEYZER, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat DE KEYZER toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.
 
 
Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:
 
 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met DE KEYZER
 • Correspondentie met en uitgaande van DE KEYZER
 • Bezoek vestiging
 • Een plaatsbezoek (bv. door track and trace software in voertuig medewerker)
 • Een prospectiebezoek door een vertegenwoordiger
 • Het aanmaken van een account
 • Het opvragen van een offerte
 • Het invullen van een contactformulier
 • Het maken van een afspraak (al dan niet via de Website)
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van DE KEYZER (zoals maar niet beperkt tot de plaatsing en de after-sales services)
 • Het inschrijven voor beurzen, events, seminars, etc.
 • Het uitwisselen van business cards
 • Het beschermen van de vestiging met camerabewaking
 • Het nemen van foto’s/het filmen van personen op evenementen
De door DE KEYZER verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.
 
 
 
Gebruik persoonsgegevens

DE KEYZER kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 
 • De uitvoering van een overeenkomst met DE KEYZER (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het afspraak- of contactformulier)
 • Prospecteren van potentiële klanten
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Follow-up na een meeting
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De opmaak van een bestelbon (en het versturen ervan)
 • De aanmaak van een account
 • Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Registratie van bezoekers aan de vestiging
 • Bevestiging van inschrijving voor een beurs, seminar, event, etc.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het maken van een promotiefilm
 • Het plaatsen van foto’s op de Website

 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met DE KEYZER of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op DE KEYZER rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DE KEYZER of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)
Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
 
DE KEYZER zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot het verwerken van betalingen, het verzenden van leveringen, database management en het leveren van diensten aan DE KEYZER (bv. in kader van onderaanneming)). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, externe IT-consultants, financiële instellingen (bv. banken), transport partners, dienstverleners (fotograaf, vertaalbureau, elektricien, natuursteenverwerker, etc.) en andere vennootschappen binnen de groep.

Indien het noodzakelijk is dat DE KEYZER in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat DE KEYZER uw persoonsgegevens openbaar maakt:
 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer DE KEYZER hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van DE KEYZER.
 • Wanneer DE KEYZER of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die DE KEYZER heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal DE KEYZER uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.
 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door een (wettelijke) verplichting, bewaart DE KEYZER uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.
 
Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
 
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (DE KEYZER wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@dekeyzer.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan DE KEYZER te bezorgen via e-mail of per post.

 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier en een kopie van uw paspoort (gelieve in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, kaartnummer en identificatienummer te verbergen). Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen (met uitzondering van het e-mailadres).

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over producten/goederen van DE KEYZER meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van DE KEYZER.
 

Beveiliging persoonsgegevens

DE KEYZER verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

DE KEYZER zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, onsite bewaren.
 
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van DE KEYZER, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat DE KEYZER in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.
 
Tot slot zal de veiligheid van uw account ook mee afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord en andere accountinformatie. DE KEYZER zal nooit vragen om uw wachtwoord en evenmin zal u ertoe gehouden zijn om dit zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld, zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. DE KEYZER raadt u dan ook ten stelligste aan om uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft tot uw account, en meteen contact op te nemen met DE KEYZER.

Update Privacy Verklaring

DE KEYZER is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.
 
Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. DE KEYZER draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.
 
 
 
Contacteer DE KEYZER
 
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop DE KEYZER uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
 
Via e-mail: privacy@dekeyzer.be;
 
of
 
Via de post:
Industrielaan 55, 8930 MENEN
 
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop DE KEYZER deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop DE KEYZER uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.